RAMADAN DI TATAR SUNDA (8) : Peringatan Turun Wahyu

- Editorial Team

Sabtu, 30 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Atep Kurnia, Pengurus Pusat Forum TBM Divisi Litbang

SUNANGUNUNGDJATI.COM — Apakah pada masa lalu orang Sunda memperingati turunnya Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 17 Ramadan? Sudah pasti, memperingati. Buktinya, saya mendapatkan tiga rekaman dari Sipatahoenan edisi tahun 1937 dan tahun 1941.

Dalam Sipatahoenan edisi 20 November 1937 tersaji berita “P. Oelama djeung Peringetan Toeroen Wahjoe” (Persyarikatan Ulama dan Peringatan Turunnya Wahyu) yang akan diselenggarakan di Majalengka. Pada awal berita dikatakan, “Meunang bedja ti soemberna Persjarikatan Oelama moal mopohokeun kana amalna noe geus dilakoekeun saban taoen dina tg. 17 boelan Poeasa, ngajakeun rioengan pikeun mepeling noezoelna Wahjoe Alloh” ([Redaksi] mendapatkan kabar dari sumber berita bahwa Persyaritakatan Ulama tidak akan melupakan terhadap amalan yang biasa dilakukan setiap tahun pada tanggal 17 Ramadan, yaitu mengadakan kenduri untuk memperingati turunnya wahtu Allah).

Lebih lanjut disebutkan, “Ti H. Bestuurna geus ngirimkeun order ka oenggal2 tjabang djeung Groep-na, peuting Ahad tg 17 Remdhon ieu, dina waktoe ba’da solat taraweh soepaja ngajakeun pasamoan noe diatoer saperti noe kaseboet (pasamoan massa dina sawaktoe peringetan djeung ngamoeljakeun peutingna noezoeloel wahjoe ilahi” (Dari pengurus pusatnya sudah dikirimkan perintah kepada setiap cabang dan grupnya, bahwa pada malam Minggu tanggal 17 Ramadan ini, saat setelah salat tarawih agar diselenggarakan pertemuan yang diatur seperti yang sudah disebutkan [pertemuan massa pada waktu peringatan dan memuliakan malam turunnya wahyu ilahi]).

Masih dari tahun 1937. Dalam Sipatahoenan edisi 25 November 1937 tersaji laporan berjudul “Tabligh 17 Romadhon”. Isinya berkisar di sekitar tabligh mengenai peringatan malam 17 Ramadan oleh Persatuan Islam (Persis) Cabang Bandung pada malam Minggu, 20 November 1937 di Gedong Persis (“Kamari malem Minggoe ddo 20-21 Nov. Persis tjab. Bandoeng geus ngajakeun tabligh tempatna di Gedong Persis, rek ngahoedangwajangkeun koemaha kadjadianana dina malem 17 djaman baheula”).

Konon, para pesertanya yang hadir sangat banyak, sehingga gedung yang besar pun penuh sesak. Ada pula yang datang dari luar Kota Bandung, termasuk kaum ibu. Para pembahasnya antara lain K.H.M. Zamzam, E. Abdurahman, O. Kamaroedin, Moh. Alie, dan Al. Kasadi. Acaranya dimulai sekitar pukul 21.15 setelah selesai tarawih, dan dibuka oleh Ketua Persis Cabang Bandung Ustaz Kamaroeddin. Acaranya selesai pada pukul 00.30.

Orang pertama yang angkat bicara adalah K.H.M. Zamzam yang menjelaskan perkembangan Persis selama setahun (“nerangkeun moendoer madjoena Persis djero sataoen”), kemudian Ustaz Kamaroeddin. Kamaroeddin antara lain menyebutkan “wengi ieu teh wengian ping 17 Romadhon, hidji wengi anoe dimoeljakeun lantaran nja wengi ieu pisan ditoeroenkeunana Alkoeran” (malam ini adalah malam 17 Ramadan, satu malam yang dimuliakan sebab karena pada malam ini pula diturunkannya Al-Qur’an).

Selanjutnya Ustaz Moh. Ali yang antara lain menjelaskan tentang kemunduran agama dan cahaya Allah takkan hilang dari alam ini, meskipun banyak yang merintangi, dan meskipun kaum kafir enggan menerimanya (“Toeloejna kagiliran Oest. Moh. Ali noe nerangkeun moendoerna Agama djeung nerangkeun Tjahaja Alloh moal daekeun leungit ti alam ieu, sanadjan loba noe ngarintangan, oge sanadjan kaom kafir aremboengeun”).

Sipatahoenan edisi tahun 1941 pun beritanya berasal dari Majalengka. Dalam edisi 17 Oktober 1941 dimuat berita bertajuk “Toeroenna Wahjoe Alloh djeung Lailatoelqadar” (Turunnya wahyu Allah dan Lailatul Qadar).

“Peuting Rebo, meneran tg 17 boelan poeasa, Comite pangeling-eling toeroena wahjoe noe diwangoen koe PPDP djeung Persj. Oelama tjabang Madjalengka geus ngajakeun koempoelan tempatna di masdji djame. Noe naroengkoelan moal koerang ti 500 oerang awewe lalaki. Poekoel 10 tas taraweh rioengan diboeka koe Djrg. K.M.H. Dasoeki Nadzir, sesepoeh tjabang PPDP, nganoehoenkeun ka noe saroemping, teroesna nerangkeun keur iraha sarta koemaha ditoeroenkeunana wahjoe koe Allah ka Oetoesanana K. Nabi Moehammad saw. Pimpinan ti dinja dipasrahkeun ka K.H.S. Sola-hoedha,” demikian yang tertulis pada awal berita.

Artinya, malam Rabu, pas tanggal 17 bulan Puasa, komite peringatan turunnya wahyu yang dibentuk oleh PPDP dan Persyarikatan Ulama cabang Majalengka sudah menyelenggarakan pertemuan yang bertempat di masjid jami. Orang-orang yang menghadirinya tidak kurang dari 500 orang perempuan dan laki-laki. Pukul 22.00 setelah salat tarawih, acara dibuka oleh tuan K.M.H. Dasoeki Nadzir, sesepub cabang PPDP. Ia berterimakasih kepada orang-orang yang hadir. Selanjutnya ia menerangkan kapan dan bagaimana diturunkannya wahyu oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. Pimpinan acara setelah itu diserahkan kepada K.H.S. Solahoedha.

Setelah dikembalikan kepada K.H.S. Solahoedha, acaranya dilanjutkan dengan pembacaan ayat Al-Qoer’an oleh Ustaz Abdoelwahab. Kemudian Ustaz B. Ma’roef menerangkan ayat-ayat yang pertama diturunkan serta yang terakhir diturunkan dan bagaimana pentingnya Qur’an, serta apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sementara Ustaz A. Hidajat menjelaskan mula dikumpulkan dan dibuatnya mashaf Al-Qoer’an. Pembicara terakhir adalah Kiai H. Abdoelchalim, yang menerangkan bagaimana pentingnya ayat yang diturunkan pertama (“Oestadz Abdoelwahab kagiliran maos ajat Qoer’an, ari Oest. B. Ma’roef nerangkeun ajat2 noe mimiti ditoeroenkeun sarta noe djadi poengkasanana djeung koemaha kapentingan2an Qoer’an sarta naon noe diseboet laelatoelqadar tea. Oestadz A. Hidajat nerangkeun mimiti dikoempoelkeun djeung didjieun mashafna Qoer’an. Noe njarios panoengtoengan Adjengan H. Abdoelchalim nerangkeun koemaha pentingna ajat noe ditoeroenkeun pangheulana”).

Menariknya Kiai H. Abdoelchalim membahas ayat-ayat yang pertama kali diturunkan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan ilmu biologi (“Spreker ngabahasna ajat noe kaseboet diloejoekuen djeung katerangan ilmoe biologie”).

Akhirnya, acara dipungkas pada pukul 00.30. Dan menurut kabar dari pengurus pusatnya, konon, Persyaritakatan Ulama memerintahkan kepada semua cabangnya agar menyelenggarakan acara peringatan seperti itu (“Poekoel 12.30 pasamoan boebaran. Noeroetkeun bedja ti Hoofdbestuurna tjenah Persj. Oelama ka sakabeh tjabangna ngembarkeun soepaja ngajakeun pangeling-eling kitoe”).

Sumber, http://forumtbm.or.id/

Pos Terkait

6 Etika Silaturrahim
Mudik ke Cianjur
Dari Bandung untuk Dunia
Saatnya Kenali Serba-serbi Publikasi Ilmiah Mahasiswa
RAMADAN DI TATAR SUNDA (7) : Tarawih dan Tadarus
Suatu Hari Bersama Sekelompok Sufi
RAMADAN DI TATAR SUNDA (7) : Pakansi Puasa
Yuk Baca Buku Terjemahan Puitis Al-Quran: Dangding dan Pupujian Al-Quran di Jawa Barat

Pos Terkait

Kamis, 18 April 2024 - 07:30 WIB

6 Etika Silaturrahim

Selasa, 9 April 2024 - 13:25 WIB

Mudik ke Cianjur

Senin, 8 April 2024 - 23:04 WIB

Dari Bandung untuk Dunia

Minggu, 7 April 2024 - 13:19 WIB

Saatnya Kenali Serba-serbi Publikasi Ilmiah Mahasiswa

Sabtu, 30 Maret 2024 - 07:30 WIB

RAMADAN DI TATAR SUNDA (8) : Peringatan Turun Wahyu

Senin, 25 Maret 2024 - 09:48 WIB

RAMADAN DI TATAR SUNDA (7) : Tarawih dan Tadarus

Minggu, 24 Maret 2024 - 09:34 WIB

Suatu Hari Bersama Sekelompok Sufi

Kamis, 21 Maret 2024 - 12:05 WIB

RAMADAN DI TATAR SUNDA (7) : Pakansi Puasa

Pos Terbaru

Reliji

5 Nilai Orang Bertakwa Pasca Idul Fitri

Jumat, 19 Apr 2024 - 09:45 WIB

Nulis

6 Etika Silaturrahim

Kamis, 18 Apr 2024 - 07:30 WIB