RAMADAN DI TATAR SUNDA (7) : Tarawih dan Tadarus

- Editorial Team

Senin, 25 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Atep Kurnia, Pengurus Pusat Forum TBM Divisi Litbang

SUNANGUNUNGDJATI.COM — Haji Hasan Mustapa (Bab Adat-Adat Oerang Priangan djeung Oerang Soenda lian ti eta, 1913: 129) memotret kebiasaan orang Sunda salat tarawih dan tadarus beserta nuansanya. Di antaranya daya tarik tarawih bagi anak-anak, yaitu ucapan “salimoleh” di ujung setiap dua rakaat tarawih.

Begini yang digambarkan Hasan Mustapa, “Adatna pakaoeman, atawa kalebean atawa pasantren ngalampahkeun kahadean boelan poeasa. Mimiti tanggal hidji poekoel dalapan peuting ka masdjid bari salat taraweh enggeus isa; ditambah ramena koe djalma2 anoe tara biasa salatna di masigit atawa koe noe tara pisan salat, djeung koe baroedak2 saroepa oelin, sabab dina taraweh aja soerak ‘salimoleh’ satarikna sora baroedak”.

Artinya, kebiasaan di masjid, atau tempat tinggal penghulu atau pesantren adalah melakukan kebaikan pada bulan puasa, yaitu sejak tanggal satu pukul delapan malam pergi ke masjid untuk mendirikan salat tarawih setelah salat isya. Ditambah ramainya orang-orang yang biasanya jarang salat di masjid atau oleh orang yang tidak pernah salat sama sekali, beserta anak-anak yang menjadikannya semacam arena bermain, sebab pada tarawih ada sorak ‘salimoleh’ sekerasnya anak-anak bersuara.

Selain itu, Hasan Mustapa menjelaskan kebiasaan orang menjelang dan selama salat tarawih, yaitu dengan banyaknya pelita yang disulut, lebih dari biasanya Demikian pula dengan makanan yang tersedia di pekarangan masjid. (“djeung loba damar2 leuwih biasa djeung sok aja bangsa noe dagang kahakanan leuwih ti sasari di boeroean masigit”). Setelah tarawih, imam mengajari jemaah mengucapakan niat puasa dan bagi yang mau dilanjutkan dengan tadarus, membaca Al-Qur’an secara bergiliran (“Sanggeus taraweh dipagahan koe imam pokpokan niat poeasa; sakoer noe daek toeloej miloe tadaroes matja koeran piligenti”).

Hasan Mustapa banyak lagi membahas tarawih dan tadarus dalam karyanya yang lain, bahkan ada anekdotnya. Dalam Haji Hasan Mustapa jeung Karya-karyana (1989: 82) susunan Ajip Rosidi, konon ada seorang kiai yang melapor kepada Hasan Mustapa bahwa anak-anak di masjid bukannya salat tarawih, melainkan bermain-main (“Aya Kiai anu ngalaporkeun ka HHM yen barudak anu ka masigit teh lain rek ngadon salat taraweh, anggur heureuy jeung batuma, ulin, kukudaan, gagandongan, uring-uringan, jeung lian-lianna”).

Jawab Hasan Mustapa, “Sugan teh Kiai geus bisa salat. Ari ceuk kaula mah, panginditna ti imah oge, barudak mah lain rek saralat, tapi rek arulin. Boro-boro barudak, kolotna oge resep ulin. Ari kaula mah teu rek ganggu” (Kukira kiai sudah bisa salat. Menurutku, anak-anak yang berangkat ke masjid itu bukannya hendak salat, tapi akan bermain. Jangankan anak-anak, orang tua pun suka bermain. Aku takkan mengganggu).

Adapun kaitan antara tarawih dan tadarus, antara lain dibahas Hasan Mustapa dalam “Mertelakeun Basa jeiing Istilahna” (Haji Hasan Mustapa jeung Karya-karyana, 1989: 377). Ia menyatakan, “Sasarina ti peutingna taraweh, tadarus, ngalayeutkeun lampah pangwarah. Salat oge ditambahan ku nu tara sasarina. Tadarus 30 juz,’eusina poe sabulan, bisi majar teu jampean majarkeun teu dilakonan, lir jampe dening pamake. Kajeun jampe, lampah heula. Ulah lampah teu jampean, bisi ninggang hapa heman; tamba tunduh dibelaan raramean, ear disalimualaehan”.

Artinya, biasanya malam [bulam Ramadan] tarawih, tadarus, untuk merekatkan perbuatan dengan pengajaran. Salat pun ditambah dengan yang biasa tidak dilakukan. Tadarus 30 juz, isinya hari sebulan, biar tidak dikatakan tidak berjampi, biar dikatakan tidak dilakoni, ibarat jampi dan lakunya. Biar jampi, perbuatan dulu. Jangan perbuatan tak berjampi, takutnya tiba pada ketiadaan kasih; agar tidak mengantuk disiasati dengan keramaian, bersama-sama mengucapkan salimualaih.

Bahkan, Hasan Mustapa konon terbilang produktif menulis saat Ramadan. Seperti buku Bab Adat-Adat Oerang Priangan djeung Oerang Soenda lian ti eta (1913) dan Boekoe Leutik djadi Pertelaan Adatna Djalma2 di Pasoendan (1916). Buku yang pertama ia tulis sebulan penuh Ramadan, dan yang kedua selama sepuluh hari Ramadan. Termasuk naskah Istilah, yang ia selesaikan di Masjid Agung Bandung, jam 21.00, tanggal 29 Ramadan 1334, seraya tadarus menyelesaikan bacaan Al-Qur’an (Haji Hasan Mustapa jeung Karya-karyana, 1989: 49-50)

Pada praktiknya, banyak hal menarik terkait kebiasaan setelah tarawih di Tatar Sunda tempo dulu. Seperti yang laporan kejadian dari Ciamis dalam “Kamodelan Kampoeng Meunang Tegoran” (Sipatahoenan, 4 Januari 1934). Konon, “Tali parantina di kampoeng-kampoeng, oge di padesan saboebarna taraweh sok nepang terebang (njalawat, di masdjid hidji desa District Rantjah, nepi ka waktoe ditoelis teu atjan ngadenge sapeuting-peuting atjan, tangtoe bae matak ngagehgerkeun djelema” (kebiasaan di kampung-kampung, demikian juga di pedesaan, setelah bubar tarawih biasanya menabuh terebang [nyalawat]. Tapi di suatu desa di Distrik Rancah, hingga [laporan tersebut] ditulis belum terdengar [orang yang menabuh terebang] walaupun satu malam saja. Hal ini tentu saja membuat geger orang banyak).

Konon, penyebabnya karena ada sebagian mengharamkan kebiasaan tersebut, dan sebagian lagi karena terebangnya tidak ada kulitnya (“Tjek katerangan kieu: sakaol tjenah haram, sakaol deui pedah euweuh koelitan terebangna”).

Selain itu, di masa lalu, banyak terekam kejadian alam dan kriminalitas masa sebelum dan setelah tarawih. Upamanya, dari Jakarta tersiar kabar “Goeroe Ngaji Aja noe Maehan” (guru mengaji ada yang membunuh, dalam Sipatahoenan, 4 Januari 1935). Saat kejadiannya, antara lain, dikatakan, “Dina malem Salasa tea, kira poekoel 11 Hadji Mioen aja keneh di emper imahna keur njangsaja dina korsi (bisa djadi keur ngareureuhkeun katjape mentas taraweh djeung tadaroes)” (Pada malam Selasa itu, sekitar pukul 11 malam, Haji Miun masih ada di emper rumahnya sedang bersandar di kursi [bisa jadi sedang beristirahat setelah tarawih dan tadarus]).

Dari Garut (Sipatahoenan, 23 Desember 1937) dikabarkan tentang dua kebakaran di daerah Cisewu. Pada satu rumah, apinya berasal dari tungku, saat seorang suami tarawih dan istrinya yang memasak ketupat tapi ditinggalkan sebentar ke pemandian dan tempat mengambil air. Mereka baru tahu dari kentongan yang ditabuh orang (“Ari noe hidji deui mah, seuneu tina hawoe, salakina keur taraweh, pamadjikanana keur ngasakan koepat, ditinggalkeun ka tjai ka lebak, kanjahoan soteh koe noe boga ngadenge kohkol dititirkeun”).

Dari Jakarta lagi (Sipatahoenan, 16 November 1938), pada malam Selasa, saat buka puasa, hujan turun sangat deras, disertai halilintar bertalu-talu sangat keras. Peristiwa alam tersebut terus berlangsung hingga larut malam (“Noe boeka oge tatjan salse pisan, ari noe rek taraweh mah. Tjoer bae hoedjan teh kawas beunang njitjikeun. Teroes2an nepi ka peuting pisan dina malem Salasa”).

Cerita sedih lainnya menjelang tarawih adalah perampokan terhadap seorang janda di Kampung Pangsor, Desa Linggar, Distrik Tanjungsari, pada malam Minggu, 11 Oktober 1941, sekitar pukul 19.30 (Sipatahoenan, 14 Oktober 1941). Bagian belakang badannya terluka sabetan golok. Lurah Linggar terluka pahanya karena dipukul dengan pentungan. Sementara orang-orang yang hendak tarawih tidak bisa berbuat apa-apa, karena mendengar letusan suara pistol sang perampok, yang kabur menggunakan mobil (“Noe boga imahna tatoe parna dikadekan tonggongna. Loerah Linggar oge bedjana rada ripoeh diteunggeul lebah pingpingna koe gegendir. Djelema-djelema noe rek taraweh ti tadjoeg radjol kaloear rek noeloengan, tapi teu toeloes lantaran ngadenge sora pestol dibeukaskeun koe pendjahat anoe toeloej taroempak mobil”).

Sumber, http://forumtbm.or.id/

Pos Terkait

Yuk Merapat ke Festival Kuliner Jalur Rempah Sarumban 2024, Promosikan Kuliner Khas Cirebon
Grand Syekh Al-Azhar, Jejak Persahabatan dan Bangsa
Total Hadiah Rp100Juta! Yuk Ikutan Kompetisi Pidato Nasional Siswa Bertema Pancasila dan Moderasi Beragama
Nikmat Ibadah Haji
Judi Online Picu Lonjakan Kasus Cerai, Ini Upaya Kemenag?
Yuk Kenali Wisata Curug Cipeuteuy di Bantaragung Majalengka
Kurban yang Diterima
Begini Langkah Strategis UIN Cirebon Menuju Keunggulan

Pos Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 09:49 WIB

Yuk Merapat ke Festival Kuliner Jalur Rempah Sarumban 2024, Promosikan Kuliner Khas Cirebon

Jumat, 5 Juli 2024 - 11:35 WIB

Total Hadiah Rp100Juta! Yuk Ikutan Kompetisi Pidato Nasional Siswa Bertema Pancasila dan Moderasi Beragama

Rabu, 3 Juli 2024 - 20:54 WIB

Nikmat Ibadah Haji

Minggu, 30 Juni 2024 - 07:42 WIB

Judi Online Picu Lonjakan Kasus Cerai, Ini Upaya Kemenag?

Sabtu, 22 Juni 2024 - 07:30 WIB

Yuk Kenali Wisata Curug Cipeuteuy di Bantaragung Majalengka

Senin, 17 Juni 2024 - 07:43 WIB

Kurban yang Diterima

Minggu, 16 Juni 2024 - 15:56 WIB

Begini Langkah Strategis UIN Cirebon Menuju Keunggulan

Kamis, 13 Juni 2024 - 09:48 WIB

Salam Lintas Agama dan Harmoni Keberagaman

Pos Terbaru