RAMADAN DI TATAR SUNDA (6) : Takbiran

- Editorial Team

Sabtu, 22 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Atep Kurnia, Pengurus Pusat Forum TBM Divisi Litbang

SUNANGUNUNGDJATI.COM

Saya akan mengulang kisah sedih suasana malam lebaran Idul Fitri di masa lalu. Dalam tulisan “Lebaran” (Sipatahoenan, 25 November 1938), tersaji kepedihan anak-anak pedagang asongan yang tertidur di emper toko di Bandung pada malam lebaran. Redaksi Sipatahoenan memasukkannya dalam “Gambar ka III” (gambar ketiga).

“Di dajeuh! Waktoena malem Lebaran, poekoel 2 peuting” (Di kota! Waktunya pada malam Lebaran, pukul 2 dini hari).

“Di hareupeun panto toko2 djeung dina emperna pabalatak baroedak sarare narangkeupan daganganana, oedoedeun. Kadang2 sok kadenge goendamna: ‘Roko, ko!” (Di depan pintu toko-toko dan di empernya anak-anak tertidur sambil mendekap barang dagangannya, rokok. Kadang-kadang terdengar igauan mereka: ‘Rokok, kok!’).

“Maleman takbir, eta teh” (Itu terjadi pada malam takbiran).

“Di mana walatrana kaboengah Lebaran?!!!!” (Di mana adilnya kegembiraan Lebaran?!).

Cerita kriminalitas di masa lalu pada malam lebaran juga banyak terjadi. Misalnya Hadji Soedjai, pemimpin Party Sarikat Islam Indonesia, di Cipamingkis, Cibarusah, yang dibunuh pada malam Lebaran tahun 1933, dan pelakunya baru tertangkap dua tahun kemudian (Sipatahoenan, 1 November 1935). Seorang perempuan tuna susila di Gang Wiredja, Bandung, diancam akan dibunuh oleh seorang laki-laki (Sipatahoenan, 5 Maret 1936). Dan di Desa Jagawana, dekat Cikarang, ada orang yang menerima surat ancaman dari perampok pada malam takbiran (Sipatahoenan, 7 Desember 1938). Pria berinsial K orang Cicendo terpaksa harus takbiran di dalam bui, karena mencuri sepeda di Tamblongweg, milik seorang yang tinggal di Verlengde Regentsweg berinisial Van D (Sipatahoenan, 30 Oktober 1939).

Hal-hal yang nyeleneh sekaligus membuat miris juga ada. Pasar malam di Alun-alun Bandung yang diselenggarakan bertepatan dengan malam takbiran, sehingga terkesan suara takbiran harus bersaing dengan suara ronggeng, gong, lagu-lagu barat, dan lagu-lagu lainnya. Inilah yang dikritik dan diajukan penghentiannya oleh direksi Elita, Oriental, dll kepada college B en W pada tahun 1936. Sipatahoenan edisi 1 Februari 1936 antara lain menggambarkannya sebagai berikut:

“Nomer doea, mangsana ngajakeun eta laladjoaneun, bet juist boelan Poeasa, waktoena kaoem Moeslimin araja di masigit nepi ka peuting, malah ngoeroeng waktoe takbiran sagala roepa, tjampoeh sora noe taraweh (salimalaihi) djeung ngearna ronggeng atawa ngoengkoenganana goong gamelan enz. Dina maleman lebaran pisan, nja patarik-tarik bae sora noe takbir djeung noe mapatkeun “Carioca” atawa “ekek reang dina djoelang” … teh”.

Ini setali tiga uang dengan kepala Desa Sukaharja, Ciamis. Menurut Sipatahoenan edisi 2 Februari 1937, “Popolahan kapala desa didinja pohara ngaroedal-radilna perasaan sakoer anoe ngagoengkeun agama Islam. Dina maleman walilat anoe anjar kaliwat, di masigit di eta desa, lain diajakeun takbir sakoemaha biasa, tapi ieu mah koe noe djadi kepala desa diajakeun kemprongan (najoeb), sarta diigelan koe kapala desa keneh, njepak soder, sarta disirig. Maleman lebaran teh di Desa Soekaradja mah, sapeupeuting anoe kadenge teh lain takbiran, tapi roepa-roepa lagoe ronggeng: badjing loentjat djste”.

Artinya, kelakuan kepala desa di situ sangat menyakiti perasaan setiap orang yang mengagungkan agama Islam. Pada malam Lebaran yang baru lalu, di masjid yang ada di desa itu, bukan diselenggarakan takbiran seperti biasa, tapi oleh kepala desanya diadakan kemprongan atau tayub, dan diikuti tariannya oleh kepala desa, nyepak soder, serta disirig. Malam lebaran di Desa Sukaraja semalaman yang terdengar bukan takbiran, melainkan berbagai lagu ronggeng: bajing luncat dan seterusnya.

Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan malam takbiran atau walilat itu? Menurut Haji Hasan Mustapa (Bab Adat2 Oerang Priangan djeung Oerang Soenda lian ti eta, 1913: 122), “Walilat asalna peutingan lebaran Poeasa djeung beurangna djeung peutingna lebaran Rajagoeng, lantaranana tina toengtoeng takbir rame peutingna lebaran aja ketjap walilat hilhamd, disoendakeun koe baroedak walilat ilham, dibanjolkeun deui koe baroedak walikat hajam. Koe eta nelahna walilat, lantaran make sidekah, teroes dipake basa walilat kana poe peuting tanggal 12 Moeloed djeung 14 Rewah, koe sabab beurat katjida pikiranana djalma kana hormatan opat walilat sataoen, doea lebaran, doea Rewah djeung Moeloed. Djaba ti eta sakoemaha gedena tara nelah walilat”.

Itu artinya menurut M. Maryati Sastrawijaya (Adat Istiadat Sunda, 2010: 266): “Walilat berasal dari malam Lebaran Puasa dan Lebaran Haji, karena pada takbiran kalimat terakhir berbunyi walilat hilhamd, sehingga disebutnya walilat, lalu bahasa ini biasa dipakai pada malam tanggal dua belas Maulud dan tanggal empat belas Syaban. Dalam satu tahun ada empat walilat yang harus dihormati dan sudah menjadi kenyataannya yaitu dua kali lebaran dan dua lagi yaitu bulan Syaban dan Maulud. Selain yang empat ini, bagaimanapun besarnya sedekah, tidak disebut walilat”.

Hal senada dikatakan R. Satjadibrata (Kamus Basa Sunda, 1954: 463). Ia menyamakan arti walilat dengan takbir dan malam walilat sama dengan malam takbiran atau malam lebaran (“walilat = takbir; maleman walilat: maleman takbir at. malem Lebaran, nja eta waktu urang Islam kudu ngalobakeun mudji ka Gusti Allah, ku njebutkeun: Allahu akbar (3 kali), lailaha illallahu Allahu akbar, Allahu akbar walilat ilham (walillahilhamd: sakabeh pudji kagungan Allah)”.

Dalam buku-buku Sunda saya tak akan kekurangan untuk mendapatkan gambaran tentang suasana takbiran. Dalam Roesdi djeung Misnem (1911, 1930: 65), tokoh Si Djahir menanyakan kepada kawan-kawannya apakah mereka akan turut takbiran bersama orang tua di masjid (“Djel deui datang batoerna, noe ngaran si Djahir, nanja ka batoer-batoerna: ‘Rek mariloe, euj, engke sore djeung bapa ka masigit, ngadon takbiran?”). Kawan-kawannya menjawabnya dengan tentu saja (“Poegoeh bae,” tembal baroedak teh).

Itu sebabnya sehabis Isya, para orang tua berkumpul di masjid, sementara anak-anak berkumpul di pekarangan masjid, seraya menyulut petasan. Setelah dimulai takbiran, anak-anak baru masuk ke masjid untuk mengikutinya (“Sabada isa kolot-kolot geus karoempoel di masigit, baroedak ngagoeroeh di boeroean masigit bari njeungeutan pepetasan” dan “Teu lila, breng kolot-kolot tea talakbir; baroedak oge arasoep ka masigit, mariloe”). Sekitar pukul sebelas malam, banyak orang tua yang pulang ke rumah masing-masing, demikian pula anak-anak (“Kira2 poekoel sawëlas peuting, geus rea kolot-kolot noe baralik, soemawonna baroedak mah”).

Beberapa contoh lainnya Wulang-krama, Pepeling ka Modjang Djaman Ajeuna (1959: 42) karya R. Joesoep Soeriasapoetra dan R. Kisma yang menulis begini: “Peuting piisukaneun Lebaran, masdjid teh mani dedet pisan. Kolot-budak, sakur lalaki mah tamplok kabeh milu takbiran” (Malam sehari sebelum Lebaran, masjid penuh sekali. Orang tua dan anak-anak, setiap laki-laki tumplek semua turut takbiran). Dalam karya Yus Rusyana (Di Luhureun Djukut Reumis, 1965: 27) ada narasi begini: “Harita, kasawur ku sora anu takbiran, kadéngé hawar-hawar sora kawih barudak: ‘Nini Antéh, Nini Antéh’” (Saat itu, lamat-lamat suara anak-anak mendendangkan kawih, ditingkahi suara orang yang takbiran: Nini Anteh, Nini Anteh).

Dalam Puisi Sunda Selepas Perang Dunia Kedua (1979: 118) suntingan Iyo Mulyono, ada sajak Sunda yang berbunyi begini: “Peurih panon kuring balas takbiran sapeuting jeung balas nyaring tilu puluh janari” (mataku pedih karena takbiran semalam suntuk dan akibat melek 30 dini hari).

Cerita-cerita lucunya saya dapat dari karya Ahmad Bakri. Misalnya dalam buku Ki Merebot (1987: 23) ada gambaran “Kapeutingnakeun takbiran ditunda, diganti ku lagu-lagu tandak buhun nu ilahar dina gembyungan” (menjelang malam takbiran ditunda, diganti oleh lagu-lagu tandak kuna yang biasa ada dalam musik gembyungan) dan buku Dukun Lepus jeung Carita-Carita Pondok Lianna (2002: 86) yang menyertakan gambaran senada: “Barudak bujang maturan kolot di tengah masjid , takbiran ditabeuhan ku terebang” (anak-anak muda menemani orang tua di tengah masjid, takbiran seraya ditingkahi dengan tabuhan musik terebang).

Sejak lama, takbiran juga disiarkan secara elektronik. Antara lain saya mendapatkan buktinya dari programa radio tahun 1938. Dalam Sipatahoenan edisi 24 November 1938, stasiun radio VORL di Bandung menyajikan acara pada hari Rabu, 23 November 1938, pukul 20.00 dengan “Lagoe Gamboes” dan pada pukul 20.30 “Digaboengkan dengan Masdjid besar oentoek menjiarkan Takbiran”. Kemudian, keesokan harinya, pada Kamis, 2 November 1938 (Lebaran) mata acara pada pukul 06.00 diisi dengan “Takbiran dari Masdjid besar”.

 

Pos Terkait

Kurban yang Diterima
Salam Lintas Agama dan Harmoni Keberagaman
Ayo Mencicipi Lezatnya Docang, Makanan Khas Para Wali di Cirebon
Cinyasag Tempo Dulu: Belajar Semangat Kebangkitan Nasional dari Monumen Panji Siliwangi
Inilah Ranking dan Positioning PTKIN
Benarkah Iblis Bertauhid?
Inilah Doa Pelepasan Jemaah Haji
Islam dan Budaya Lokal

Pos Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 09:48 WIB

Salam Lintas Agama dan Harmoni Keberagaman

Sabtu, 8 Juni 2024 - 07:13 WIB

Ayo Mencicipi Lezatnya Docang, Makanan Khas Para Wali di Cirebon

Selasa, 21 Mei 2024 - 08:53 WIB

Cinyasag Tempo Dulu: Belajar Semangat Kebangkitan Nasional dari Monumen Panji Siliwangi

Senin, 20 Mei 2024 - 14:37 WIB

Inilah Ranking dan Positioning PTKIN

Jumat, 17 Mei 2024 - 11:40 WIB

Benarkah Iblis Bertauhid?

Selasa, 14 Mei 2024 - 08:48 WIB

Inilah Doa Pelepasan Jemaah Haji

Jumat, 3 Mei 2024 - 15:30 WIB

Islam dan Budaya Lokal

Sabtu, 27 April 2024 - 15:14 WIB

Hasan Mustapa: Sosok Ulama Sunda

Pos Terbaru

Reliji

Cerita Haji Baridin

Jumat, 21 Jun 2024 - 15:27 WIB

Reliji

Ibadah, Istiqamah dan Haji

Selasa, 18 Jun 2024 - 12:05 WIB